Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - Özel Evrensel Eğitim Kurumları
Önyükleme

Eğitim Kademesi

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Dersimizin genel adı Türk Dili ve Edebiyatıdır. Bu alan, Türk Edebiyatı ile Dil ve Anlatım olarak iki ders başlığı altında okutulmaktadır; ancak bu iki ders birbirinden ayrı asla düşünülemez. Çünkü edebiyatın malzemesi dildir. Öğrencinin bu iki dersten başarılı olması diğer derslerdeki başarısını da arttıracağı bir gerçektir.

Dersin İşlenişi:
Konular metne bağlı olarak işlenmektedir. Metni okumadan, anlamadan, yorumlamadan edebiyat ve dil ile ilgili bilgiler kavranamaz. Öğrenci bilginin uygulanmasını metin üzerinde görmelidir. Yeni sınav sisteminde de ezber sorularından vazgeçilmiştir. Bu derslerde öğrencinin başarısı, bol metin okumasına, metinleri yorumlamasına, yapıt-yazar ilişkisi kurmasına ve gelenekler arasında karşılaştırma yapabilmesine bağlıdır. Öğrencinin  bu   konuda  beceri  kazanabilmesi için farklı dönemlerde yazılmış yazınsal değeri olan yapıtları okuması istenir. Okunan eserler sınıf içinde tartışılır, değerlendirilir. Böylece öğrencinin keyfine bırakılmadan kitap okunması sağlanır. Çünkü yarının yetişkinleri olacak gençlerimizin çok okuyan, okuduğunu sorgulayan, bilgi üreten insanlar olarak yetişmeleri şarttır.

Dil, bir iletişim aracıdır. Kültür dil aracılığıyla aktarılır. İnsan, sosyal bir varlık olması nedeniyle bu iletişim aracından yararlanmak zorundadır. Yani duygularını, düşüncelerini, isteklerini vb. dili aracılığıyla anlatır. Bu nedenle ana dilini doğru, eksiksiz ve etkili kullanmayı bilmelidir. Demek ki önce kendini anlatabilmesi, sonra da ulusal kültürünü taşıyabilmesi için dilini eksiksiz, yanlışsız kullanabilmesi gerekir. Dersin önemi bu noktada daha çok ortaya çıkmaktadır. Türkçeyi kullanma becerisi de okumayla doğrudan orantılıdır.

Türk Milli Eğitiminin Temel Amaçları doğrultusunda , öğrencilerimizi Atatürkçü düşünceye özümsemiş ve Atatürk devrimlerine sımsıkı bağlı, ülkemizin çağdaş dünyada yerini almasına katkıda bulunan bireyler olarak yetiştirmek temel amacımızdır.

Türk Edebiyatı Dersinin Genel Amaçları
1. Edebiyatın kültürel ve tarihî olandan hareketle dille gerçekleşen bir güzel sanat etkinliği olduğunu kavratmak
2. Edebî eser ve metinlerin, ortaya çıktıkları dönemi, güzel sanatlara özgü duyarlılıkla yapı, tema, dil ve anlatım bakımlarından temsil ettiklerini sezdirmek
3. Edebî metinleri yapı, tema, dil, anlatım ve anlam bakımlarından yazıldıkları dönemin zihniyetiyle ilişkilendirmek
4. Ulusal ve evrensel değerlerin sanat eseri olan edebî metinlerde zenginleşerek varlıklarını nasıl sürdürdüklerini kavratmak
5. Türkçenin, tarihî akış içinde yaşanılan medeniyet daireleri çevresinde nasıl zenginleştiğini ve edebiyat dili hâline geldiğini kavratmak
6. Toplumsal hayatın ve her türlü bireysel değerin edebî metinlerde nasıl yansıdığını belirlemek.
7. Türkçenin, Türk ulusunun kimliği olduğunu kavratmak
8. Yeni düşünceler üretebilme yeteneğini geliştirmek
9. Okuma zevki ve alışkanlığını geliştirmek
10. Araştırma, tartışma, anlama, değerlendirme ve yorumlama yeteneklerini geliştirmek
11. Öğrencilerin sanat zevk ve anlayışlarını geliştirmek
12. Dille gerçekleştirilen sanatın etkinliklerini anlayabilecek zevk ve bilgi birikimini kazandırmak
13. Dil ve edebiyat ilişkisini kavratmak
14. Edebiyat ile diğer çalışma alanları ve bilim dalları arasındaki ilişkiyi kavratmak
15. Zamanın akışına paralel olarak -en eski dönemden bugüne- Türk yaşama tarzını, düşüncesini, dil zevkini ve kültür hayatına özgü gelişmeleri edebî metinler çevresinde değerlendirmek
16. Edebî metinlerden hareketle Türk kültür hayatının, tarihinin ve edebiyatının birbirinden ayrılmaz bir bütün oluşturduğunu kavratmak
17. Edebî metinlerin zamanın getirdiği değişmelerle zenginleştiğini ve geliştiğini kavratmak
18. Edebî eserler çevresinde Türk insanının kültür, anlayış ve zevk bakımından gelişmesini kavratmak
19. Öğrencilerin; kazandıkları yöntem ve dikkatle karşılaştıkları her türlü yazılı ve sözlü metni anlamalarını, değerlendirmelerini ve yorumlamalarını sağlamak
20. Başta sanat metinleri olmak üzere her türlü metinde ulusal ve evrensel kültür, düşünce ve zevk ögelerini belirlemek; bunlar arasındaki ilişkiyi kavratmak
21. Her türlü insan etkinliğinin edebî eserlerde, sanata has duyarlılıkla dile getirilerek değerlendirildiğini kavratmak
22. Öğrencilerin Türk ulusunun yaşadığı uygarlık çevrenleri ile Türk edebiyatının dönemlerini bu günden geçmişe yönelen bir dikkatle değerlendirip yorumlayacak düzeye ulaşmalarını sağlamak

Dil ve Anlatım Dersinin Genel Amaçları
1. Dilin rolünü ve önemini kavratmak
2. Dil-kültür ilişkisini kavratmak
3. İletişim aracı olarak dilin işlevlerini kavratmak
4. Türkçeyi doğru ve güzel kullanma yeteneği kazandırmak
5. Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini kavratmak
6. Kelime, cümle ve metin düzeylerinde dil-anlam ilişkisini kavratmak
7. Günlük hayatın ihtiyaçlarını karşılayacak yazma ve konuşma becerisi kazandırmak
8. Metin ve metin parçalarını, doğru ve güzel okuma, doğru anlama ve yorumlama becerileri kazandırmak
9. Anlatım türlerinin özelliklerini kavratmak
10. Her anlatım türünde yazma becerisi kazandırmak
11. Metin türlerinin özelliklerini kavratmak
12. Dinlediklerini ve okuduklarını doğru inceleme ve anlama becerisi kazandırmak
13. Türkçenin kendine özgü ses, yapı ve anlam özelliklerini metinler çevresinde kavratmak
14. Dil bilgisi kurallarını; ses, kelime, kelime grubu, cümle ve metin düzeylerinde doğru uygulama becerisi kazandırmak
15. Sanat metinlerini anlama, inceleme ve değerlendirme becerisi kazandırmak
16. Tartışma, değerlendirme becerisi kazandırmak
17. Türkçenin köklü bir dil ailesinden geldiği bilincini kazandırmak
18. Türk diliyle edebî zevk ve estetik değerler taşıyan eserler verildiğini kavratmak
19. Türkçenin millî birlik ve bütünlüğümüzün vazgeçilmez unsurlarının başında geldiğini benimsetmek
20. Dinleme, konuşma, okuma ve yazma faaliyetlerinde Türkçenin yazım kurallarına, söyleyiş özelliklerine ve inceliklerine özen göstermelerini sağlamak
21. Dinlediklerini, okuduklarını, anladıklarını, düşündüklerini söz ve yazıyla planlı, etkili, akıcı, anlaşılır biçimde ifade edebilmelerini sağlamak
22. Konuşurken ve yazarken anlatım kurallarına uymalarını sağlamak

TÜRK EDEBİYATI , DİL VE ANLATIM DERSLERİ PROJE DEĞERLENDİRME

A) ( 30 puan)
1) Projeyi zamanında alma girişiminde bulunma, sorumluluk gösterme
2) Öğretmenle işbirliği yapma
3) Taslağı gösterme
4) Zamanında teslim etme
5 ) Kağıt özeni, düzeni, yazı güzelliği
6) Araştırma, incelme, yaralanma çalışmaları yapılması ve kaynakların belirtilmesi

B ) Genel Ölçüler ( 15 puan)
1. Yazını amaca erişmesi, verilmek istenen bilginin , açıklanan düşüncenin,anlatılan olayın yazıda belirtilmesi
2. Konunun anlaşılması, yeterince incelenmesi, istenen türe uygun yazılması
3. Anlatılanın planlanması, konuyu açıkça belirtmesi, konuya ve amaca uygun bir anlatım kullanılması; duygulan ,düşüncelerin, örneklerin doğru,güzel ilgi çekici olması

C ) Özel Ölçüler ( 25 puan)
1. Bilgi yazılarında doğruluk , inandırıcılık, mantık sırası,kanılarda yansızlık,iyi belgeleme gibi hususlara özen gösterilmesi
2. Yaratıcı yazılarda; buluş,hayal gücü,anlatımda kişilik,gözlem,olayın doğal ilerlemesi,düşünce ya da duyguların özgünlüğü,anlatı,betim ve çözümlemelerin yerinde ve yeterince kullanılmış olması gibi hususlara özen gösterilmesi

D ) Dilin kullanılışı ve anlatım ( 20 puan)
a ) Yazım kurallarına uygunluk
b ) Noktalama işaretlerinin doğru kullanılması
c ) Cümlelerin doğru kurulması, sözcüklerin uygun ve yerinde kullanılması
d ) Anlatımın akıcı, açık, duru ve yalın olması

Toplam: 100 puan


Etiketler:evrensel kolej, türk dili edebiyatı