Almanca Bölümü - Özel Evrensel Eğitim Kurumları
Önyükleme

Eğitim Kademesi

ÖZEL EVRENSEL OKULLARINDA HAZIRLIK, 9. 10. 11. VE 12. SINIFLARINDA ÖĞRETİLEN İKİNCİ YABANCI DİL ALMANCANIN ÖĞRETIMINDE ESAS ALDIĞIMIZ BAŞLICA İLKELER

Okulumuzda Almanca ikinci yabancı dili olarak büyük bir öneme sahiptir. Bu sayede öğrencilerimiz Almanca'yı; hem Türkçeyle hem de İngilizceyle bezerlikleri ve farklılıkları ile kolaylıkla öğrenebilmektedirler.

Özellilikle İngilizce ve Almanca'nın birbirine olan yakınlığı, Almanca'da var olan kelime ve dil bilgisi yapılarının anlaşılmasına yardımcı olmaktadır. Bildiklerinin sayesinde bilinmeyeni keşfederek öğrenmek, öğrencilerimize hem cesaret vermekte hem de geri planda -eğer varsa- yabancı dile karşı daha önceden oluşmuş önyargıyı da yok etmektedir. Bu nedenle 2. yabancı dil derslerimizde öncelikle anlama ve konuşma ön plandadır. Öğrencilerimiz Dilbilgisini ve kurallarını hiç farkında olmadan öğrendikleri kalıp ve sözcüklerden dolaylı olarak almaktadırlar. Bu sayede daha yeni öğrenmeye başladıkları ikinci bir yabancı dili hemen anlıyor ve konuşuyor olabilmek onlara fonksiyonel olarak etkili bir isteklendirme sağlamaktadır. Bu da, taktir edildiği gibi, derslerimizin kalitesini ve verimliliğini artırmada çok etkili olmaktadır.

Derslerimizde dilin önemli yapılarının verilmesi ve bunların aktif şekilde pekiştirilmesi yanında, daha çok dili öğrenilen ülkenin kültürünün ve iletişim becerisinin de ön plana çıkarmak hedeflerimiz arasındadır. Zira kültürüne ve toplum yapısına uzak ve yabancı kaldığımız bir dili öğrenmek hem zordur hem de söz konusu yöntem kullanılmadan öğrenilen bir yabancı dilin kalıcı bir hafızaya yerleşemediği bazı otoritelerce de kabul edilmektedir .

Alman dilini ve kültürünü daha aktif öğretebilmek ve öğrencilerinin teoride öğrendikleri bilgileri günlük yaşamlarında da uygulamalarını mümkün kılabilmek adına, okulumuz Almanca öğretmenleri Alman Kültür Merkezi ile işbirliği içerisinde faaliyetler ve uygulamalar gerçekleştirmektedirler. Bir şehir turu, Alman Kültür Merkezindeki bir gösterime katılım veya Alman kültürünü yansıtan mekânlara yapılması planlanan ve gerçekleştirilen geziler çok etkili olmaktadır.

Derslerimiz öğrenci merkezli olup, globalleşmenin derin etkisiyle, aktüel anlamda yakın ve şimdiki tarihi olgulara karşı yüksek bir duyarlılıkla işlenmektedir.

Almanca dersi, öğrencilerimize dil ile ilgili yapıların ve uygun sözcüklerin öğrenimi için yeni sözcük dağarcığının kavranılması (örneğin, sözcük ve sözcük gruplarının alan ve sıralarına göre sınıflandırılması) gibi metnin kavranılmasını (örneğin, metnin bölümlerine ayrılması) da kolaylaştıran öğrenme stratejilerini kazandırmaktadır. Amaç, öğrencilerimizin dili olabildiğince bağımsız, otonom ve yaratıcı bir biçimde kullanmasına yardımcı olmak ve böylece başka alanlarda da uygulanabilen çalışma ve öğrenme tekniklerini kazandırmaktır. Almanca dersinde özellikle araçları kullanma becerisinin kazandırılması da büyük önem taşımaktadır. Hedef olan, araç kullanımı ve farklı branşları birbiriyle ilişkilendirebilen dersler, internet kullanımı ile proje çalışmalarının yapılmasına olanak sağlar. Internet kullanımı ve internet üzerinden farklı kişilerle iletişim kurmak ve oradaki bilgiye ulaşmak da proje çalışmaları bağlamında değerlendirilir. Günümüzün modern elektronik araçları, hem özel hayatımızda hem de iş hayatımızda oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu nedenle ister diğer ülkelerle ilişki kurma (elektronik mektup projeleri), bilgi alma ve bu bilgileri değerlendirmede (internet taraması ve veri bankalarının kullanımı), ister öğrencinin kendi yapmış olduğu çalışma sonuçlarını sunmada olsun, derste bu araçlara mutlaka yer verilmektedir.

Lise sınıflarımızda ikinci yabancı dil dersinde temel araç ders kitabıdır. Bunun yanında, ders kitabındaki konulara göre seçilmiş sözcük ve yapıların bulunduğu okuma metinleri ya da basit düzeyde okuma kitapları (lektürler) derste kullanılmaktadır. Böylece öğrenimlerinin ileriki yıllarında öğrenciler ders kitabından bağımsız, dil ve içerik yönünden daha farklı metinleri okuyabilecek duruma gelmektedirler.

Öğrencilerimizin Almanca öğrenme isteği ve okuma sevincini artıracak ve onların yaşına hitap edecek yayınlardan oluşan bir bölüm kitaplığımız ve okul kütüphanemiz her an öğrencilerimizin hizmetine açıktır.


Etiketler:evrensel kolej, almanca