Türkçe - Özel Evrensel Eğitim Kurumları
Önyükleme

       “Türk demek, dil demektir. Millet olmanın en belirgin niteliklerinden biri dildir. ‘Türk milletindenim.’ diyen kişi, her şeyden önce kesinlikle Türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir kişi, Türk kültürüne ve milletine bağlılığını öne sürerse buna inanmak doğru olmaz.”      ( Mustafa Kemal Atatürk)

      Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün yukarıdaki sözünde belirttiği gibi dil bir toplum için olmazsa unsurlardan biridir. Okulumuzda Türkçe dersinin birincil hedefi öğrencilere Türk dilini sevdirmektir. Bununla birlikte Türkçeyi doğru ve etkili bir şekilde kullanabilmeleri, gördüklerini, dinlediklerini ve okuduklarını doğru bir şekilde anlayabilmeleri, okuma alışkanlığı kazanabilmeleri için Türkçe zümresi olarak öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını da göz önünde bulundurarak yapılandırmaca eğitim sistemine göre yazılı ve sözlü çeşitli anlatım tekniklerini kullanmaktayız.

    Yine ana dili öğretimiyle öğrencilerimizin milli kültürümüzü ve evrensel değerleri tanıması hedef edinilmiştir.  Türkçe dersi doğru anlayan, doğru düşünen, çözümleme yapabilen, karar veren, seçim yapan,  ülkesine ve insanlığın problemlerine duyarlı kendi ayakları üzerinde durabilecek kişilikler geliştirmeyi hedeflemektedir.

ZÜMRE ETKİNLİKLERİMİZ:

 • - AYIN KİTAP KURDU

          Okulumuzda her sınıf düzeyinde ayın en çok kitap okuyan öğrencisine “Kitap Kurdu” sertifikası veriliyor.

 • - KİTAP OKUTMA

Öğrencilerimize yıl boyunca sene başında belirlenen 6 adet kitap okutuluyor. Okutulan kitaplardan Türkçe sınavlarında sorular soruluyor.

 • - ŞİİR EZBERLETME

Türk edebiyatının seçkin şiirleri her sınıf düzeyinde öğrencilerimize ezberletiliyor.

 • - ŞİİR DİNLETİSİ

      Okulumuz ortaokul öğrencileri tarafından her sene şiir dinletisi düzenleniyor. Şiirlerin yanında sevilen şarkılar da seslendiriliyor.

 • - TÖRENLER

 


TÜRKÇE BÖLÜMÜ

Okuduğunu doğru düzgün bir şekilde anlayıp kendini etkili ve güzel bir şekilde ifade etmek, yani dilini doğru ve etkili kullanmak Türkçe dersinin temel amacıdır. Türkçe dersi ayrıca öğrencilerimizin metinlerden yararlanarak Türk kültürünü tanımalarını, Türk dilini sevmelerini, Türkçeyi doğru kullanmalarını sağlar. Böylece öğrencilerimizin yurdunu, ulusunu, insanlığı, doğayı, yaşamı sevmelerini,Türk ve dünya ürünlerinin tanınmalarını sağlayan en önemli ders Türkçedir.

DERSİN İŞLENİŞİ

Konular metne dayalı olarak işlenmektedir.  Metinler  okuma- anlama, dinleme, anladığını yorumlayabilme, ders çıkarma, yaratıcı düşünceyi ortaya çıkarabilme yönünden en önemli araçtır. Türkçe dersindeöğrenci yanında mutlaka yazım kılavuzu, sözlük  bulundurmalı.  Çünkü öğrenci anlamını bilmediği ve yazımını yanlış kavradığı sözcükleri anında yaşayarak öğrenir. Bu öğrenme öğrencinin bilgi dağarcığına yerleşir. Türkçe dersinde, farklı bakış açısı getirebilmek de önemlidir.

Dil bir iletişim aracıdır. İnsan, duygu ve düşüncelerini dil aracılığıyla aktarır. Kitap okumaya önem verilir. Okunan kitaplardan yazılı sınav yapılır. Öğrencilerimizin sözcük dağarcığını geliştirmelerine, farklı söz öbeklerini kullanmalarınayardımcı olunur. Bu nedenle, amacımız öğrenciye kitap okumayı zorla da olsa sevdirmek, yarının yetişkinleri olacak gençlerimizi çok okuyan, okuduğunu sorgulayan bireyler olarak yetiştirmek görevimizdir.

Dil bilgisi konuları metne dayanarak çok örnek gösterilerek kavratılır. Ödevlerle de pekiştirilir.

Doğru ve sağlam Türkçe birikimi, öğrenciye toplum karşısında kendini ifade etme becerisi ve özgüven sağlar. Duygu ve düşüncelerini yazılı olarak anlatma olanağı verir. Farklı bakış açıları geliştirmelerini sağlar.

Yazılı sınavlarda, metne dayalı sorular olduğu gibi farklı bakış açısı gerektiren sorular da sorulur. Kompozisyon yazma Türkçe dersinin vazgeçilmezidir. Öğrenci,duygu ve düşüncelerini özgürce, yazım ve noktalamaya dikkat ederek ifade eder. Birinci dönem ve ikinci dönemde son sınavlar çoktan seçmeli uygulanır.

Sınav değerlendirme:

Okuduğunu anlama, anlatım, yaratıcı düşünce       :40 Puan,

Dil bilgisi (Dil kuralları)                                                    :30

Kompozisyon (Yazım, noktalama, örnekleme)        :30

TOPLAM                                                                              :100 puandır.

Türk Milli Eğitiminin Amaçları doğrultusunda öğrencilerimizi, Atatürkçü çağdaş düşünceyi özümsemiş, Atatürk ilke ve İnkılâplarına bağlı gençler olarak yetiştirmek temel amacımızdır.

TÜRKÇE DERSİNİN GENEL AMAÇLARI 

Temel Eğitim Okulları’nda Türkçe öğretiminin amacı, Milli Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak;

1. Öğrencilere, görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını tam ve doğru anlama gücü kazandırmak;

2. Onlara, görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını, incelediklerini ve düşündüklerini, tasarladıklarını söz ya da yazı ile doğru ve amaca uygun olarak anlatma beceri ve alışkanlığı kazandırmak;

3. Öğrencilere Türk dilini sevdirmek, kurallarını sezdirmek; onları, Türkçeyi gelişim süreci içinde bilinçle, özenle ve güvenle kullanmaya yöneltmek;

4. Onlara, dinleme, okuma alışkanlık ve zevkini kazandırmak; estetik duygularının gelişmesinde yardımcı olmak;

5. Türlü etkinliklerle öğrencilerin kelime dağarcığını zenginleştirmek;

6. Onların ulusal duygusunu ve ulusal coşkusunu güçlendirmede kendi payına düşeni yapmak;

7. Sözlü ve yazılı Türk ve dünya kültür ürünleri yoluyla, Türk kültürünü tanıma ve kazanmalarında; Türk yurdunu ve ulusunu doğayı, hayatı, insanlığı sevmelerinde yardımcı olmak;

8. Onlara, bilimsel, eleştirici, doğru, yapıcı ve yaratıcı düşünme yollarını kazandırmada Türkçe dersinin payına düşeni gerçekleştirmektir.

 

ÖZEL AMAÇLAR

 1. Öğrencilerin edindikleri dinleme, izleme alışkanlık ve becerisini, düzeylerine uygun duygu ve düşünce ürünlerini, konuşmaları, güncel yayınları anlayabilecek, eleştirebilecek ve onlardan yararlanabilecek ölçüde geliştirmek;
 2. Sesli ve sessiz okuma hızını artırmak ve tekniğini kusursuz duruma getirmek;
 3. Kelime dağarcığını,Türk Dil İnkılâbı ve çağdaş gelişimi doğrultusunda zenginleştirmek;
 4. Öğrencilere dipnot, dizin, sözlük, ansiklopedi, her türlü başvurma ve kaynak eserlerden yararlanma yeteneğini kazandırıp geliştirmek;
 5. Kitap sevgisini geliştirerek boş zamanlarını kitap okuyarak değerlendirme alışkanlığını kazandırmak;
 6. Dinleme, izleme, okuma ve anlama ile ilgili becerilerini, kaynaklara başvurarak içinde yaşadıkları yurdu, toplumu, dünyayı daha iyi tanımaları, sevmeleri için kullanabilme yöntemini  kazandırmaktır.

ÖZEL AMAÇLAR

Öğrencilere:

 1. Herhangi bir  konu üzerinde, bir topluluk karşısında, tekrarlara düşmeden ve yanlışlık yapmadan    5-10 dakika konuşabilme;
 2. Gereğine uygun olarak bir tartışmaya katılabilme, bir toplantıyı yönetebilme;
 3. Konunun gereğine göre türlü yapıdaki cümleleri doğru olarak kurabilme;
 4. Yazım ve söz dizimi yanlışı yapmadan yazabilme, noktalama işaretlerini yerli yerinde kullanabilme;
 5. Konuşmalarını ve yazılarını uygun bir plana göre geliştirebilme;
 6. Türkçe derslerindeki her türlü etkinliklere katılabilme, varılan sonuçları anlatabilme, açıklayabilme;
 7. Gördükleri, bildikleri bir yeri, bir olayı, bir canlıyı, bir kimseyi vb. anlatabilme, tanıtabilme; bunlar hakkındaki duygu ve düşüncelerini açıklayabilme;
 8. Okunan bir kitap, dinlenen bir müzik parçası, gezilen bir sergi, izlenen bir film, bir oyun, bir maç vb. üzerine açıklamalarda,eleştirmelerde bulunabilme, yargıya varabilme;
 9. Türlü konularda tasarladıklarını ve düşündüklerini anlatabilme (ileriki öğrenimi ya da hayatı, yurt ve dünya sorunları ile ilgili);
 10. Toplantı programlarını düzenleyebilme, kararlarını yazabilme, bu konularda bildiriler, duyurular hazırlayabilme, sonuçları rapora bağlayabilme;

  ANLAMA (6.7.8. SINIFLAR)

 1. Kelime grupları, atasözü, özdeyiş, deyim vb. açıklayabilme.
 2. Çeşitli derslerle ilgili açıklama ve raporları saptayabilme, özet çıkarabilme, not alabilme;
 3. Günlük hayatta geçerli yazışmaları yapabilme;
 4. Sözlü ve yazılı sanat etkinliklerine katılabilme, varsa bu alanlardaki yeteneklerini geliştirebilme;
 5. Her zaman, her türlü kalemle okunaklı, işlek, güzel ve düzenli bir el yazısı ile yazabilme beceri ve alışkanlıklarını kazandırmaktır.

(DİLBİLGİSİ (6.7.8. SINIFLAR)

ÖZEL AMAÇLAR

Öğrencilere bilinçle:

 1. Anlamlarına göre cümleleri, cümle içinde kelimeleri doğru vurgulayabilme;
 2. Kelimelerin gerçek, mecaz ve terim anlamlarını kavrayabilme, deyimleri anlayabilme;
 3. Kelimeleri gerçek, mecaz,terim anlamlarında ve sesteş, anlamdaş, karşıt anlamlı kelimeleri, deyimleri anlatma etkinlikleri içinde doğal olarak kullanabilme;
 4. Büyük ve küçük ses uyumlarını kavrayıp uygulayabilme;
 5. Kelime türlerini cümle içindeki anlamlarına ve görevlerine göre tanıyabilme ve doğal olarak kullanabilme;
 6. Kelimelerin yapısı ve dilimizin özelliği olan kelime türetme yollarını kavrayabilme;
 7. Kelimeleri, takıları doğru anlayabilme ve yazabilme;
 8. Noktalama işaretlerini tam ve doğru olarak kullanabilme;
 9. Fiil kiplerini, basit ve bileşik zamanlı biçimlerini, çatılarını, ek fiilleri, yardımcı fiilleri, bileşik fiilleri, fiilimsileri cümle içinde kavrama ve doğru kullanabilme;
 10. Cümlelerde öğelerin sıralanışını, sıralanışa göre anlam değişikliğini kavrayabilme ve buna göre cümle kurabilme;
 11. Cümle türlerini (anlamlarına, yapılarına, yüklemlerine ve öğelerinin sıralanışına göre) öğrenebilme;
 12. Cümlelerin görevlerini kavrayabilme; davranışlarını kazandırmaktır.

                                                        TÜRKÇE DERSİ ZÜMRESİ


Etiketler:evrensel kolej, türkçe