Özel Evrensel İlkokulu, Milli Eğitimin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, temel bilgi ve becerilere sahip, eleştirel düşünebilen, etkili iletişim kurabilen ve yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Okulumuzdaki eğitim sisteminin temelini oluşturan bilim, sevgi ve hoşgörü ilkelerinin ışığında öğrencilerimize, demokratik ve çağdaş bir eğitim ortamı sağlanmaktadır.

Çocuklarımızın yaşam boyu öğrenici olmaları için cesaretlendiren yaratıcı bir öğretim programımız var. Kapsamlı, dengeli ve yaratıcı öğretim programımız aracılığıyla öğrencilerimizin ruhsal, kültürel, zihinsel ve fiziksel gelişimlerini bir diğer ifadeyle bütüncül gelişimlerini destekleyen öğrenme olanakları sunulur.

Bölümler

 • Türkiye her geçen gün, bilişim konusunda güçlü bir dünya ülkesi olma yolunda adımlar atıyor. Bu durumda da Türkiye'nin öğrencilerine, onları geleceklerine ve küreselleşen dünyadaki rollerine hazırlayabilmek için uygun bir Bilişim Teknolojileri (BT) müfredatı vermenin önemi, her geçen gün artmaktadır.

  Günümüz dünyasında iyi kararlar verebilmek ve kararlara katılabilmek için, bir dünya vatandaşının genel ve teknolojik anlamda usta bir okur-yazar olması gereklidir. Zamanımızda bu beceriler, geleneksel akademik okuma, yazma ve sayısal beceriler kadar gereklidir. Başarılı bir öğrencinin sahip olması gereken beceriler:

  • Bilgi Teknolojilerindeki araçları ustalıkla kullanabilmek
  • Veri toplama, yorumlama ve bu verileri kullanabilmek.
  • Uygun Bilgi Teknolojileri kaynaklarını kullanarak çalışma yapabilmek
  • Büyük bir hızla gelişen Web 3.0 dünyasında varolabilmek için gerekli katkıları sağlayabilmek

  şeklinde sıralanabilir. Okulumuzda uygulanan program bu becerilere ulaşmak için, her sene, bir önceki sene öğretilen becerilerin arttırılmasını hedeflerken, öğrenilen becerileri uygulamak, tatbik etmek ve iyileştirmek için de öğrencilerimize zaman ve fırsatlar vermektedir.

  Bölüm Hedefleri
  Bilişim Teknolojileri bölümünün temel hedefleri.

  • Bilgi Teknolojileri içeren ortamlarda çalışabilmek için gerekli becerileri sağlamak.
  • Öğrencilerin gerekli BT araçlarını tanımasını ve günlük hayatlarında kullanmalarını sağlamak
  • Öğrencileri üniversitelerin teknoloji gereksinimlerini karşılayacak derecede eğitmek
  • Öğrencileri Türkiye'deki ve yabancı ülkelerdeki BT konulu yüksek eğitimlere hazır hale getirmek
  • Öğrencilerin analitik düşünce ve problem çözme becerilerini geliştirmek
  • Başdöndürücü bir hızla gelişen teknoloji cephesindeki eğilimlerin ve olayların öğrencilerce anlaşılmasına yardımcı olmak

  Öğrenciler, bilgisayar teknolojilerini incelerken bu teknolojileri kullanarak diğer derslerinde de nasıl daha verimli olabileceklerini öğrenirler. Küçük sınıflarda daha çok beceri alımı üzerinde yoğunlaşılır. Öğrencilerin temel becerileri geliştikçe soyut kavramları daha iyi tanıyıp beşinci ve daha önemli hedefe -sorun çözme becerilerine doğru ilerlerler. Bu zorunlu bilgisayar eğitiminin sonunda öğrencilerin bilişim teknolojilerini akademik ve gerçek hayatlarında nasıl kullanacaklarına dair yeterli birikimleri olması hedeflenir.

 • Okulumuzda dil öğretimi Avrupa Dilleri öğretimi ortak çerçeve programına (The Common European Framework of Reference for Languages) uygun olarak yapılmaktadır.

  Okulumuzda haftalık 12 saat İngilizce dersi vardır. İngilizce derslerimiz Türk ve Yabancı öğretmenler tarafından yürütülmektedir. Hafta içi İngilizce ders saatleri dışında hafta sonu İngilizce etüt çalışmalarımız vardır. Gerekli durumlarda öğrencilerimize birebir dersler verilir.

  Görsel ve işitsel materyaller kullanılarak derslerimiz oyunlarla, şarkılarla eğlenceli bir şekilde işlenir.

  Okulumuz aynı zamanda bir Cambridge sınav merkezidir. İlkokulda Starters ve Movers; ortaokulda Flyers, Ket ve Pet sınavlarına girerler. Öğrencilerimiz aynı zamanda eğitim-öğretim programımız içerisinde isimleri belirtilen Cambridge sınavlarına hazırlama çalışmalarına katılırlar.

  5.sınıflarda kur sistemimiz vardır. Dışardan gelen öğrenciler okul açılmadan önce seviye belirleme sınavına girerler. Buna göre kur sınıf düzeyi belirlenir.

  Öğrenciler ilkokulda Starter seviyesinden başlar, 8. Sınıfın sonunda B2 düzeyine getirilerek, ilköğretim hayatını tamamlarlar.

  8.sınıflarda haftalık İngilizce saatleri dışında LGS hazırlık İngilizce dersleri vardır. İngilizce test çalışmaları yaptırılır.

  Amacımız İngilizceyi hem günlük yaşamda kullanabilen hem de sınavlarda başarılı olabilen öğrenciler yetiştirebilmektir.

 • Atatürk ilke ve inkılapları, Milli Eğitimin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, ileriyi görebilen, pozitif ve analitik düşünebilen, sorunlara çözüm getirebilen, insan hakları ve hukuka saygılı, çevreye duyarlı, sosyal, sorumluluk sahibi olacak şekilde öğrencilerimizin yetişmelerini sağlamak amacı ile kendi yeteneklerine uygun bir meslek seçimine yönelik bilgi ve beceri kazandırmak için azami gayret sarf etmektedir.

  Öğrencilerimizin etkin, üretken ve yaratıcı bireyler olarak yetişmesi ülkemizin ilerlemesi ve kalkınması söz sahibi olabilecek bilgi ve donanıma sahip olarak geleceğe hazırlanması açısından uygulanan tüm programların temeline matematiksel düşünce hakimdir.

  Doğru ve tutarlı düşünme yöntemi olan matematik,bireyin yaşamı boyunca bütün derslerde ve etkinliklerde başvuracağı ve kullanacağı;problem çözme,iletişim kurma, akıl yürütme, eleştirisel düşünme,yorum yapma, araştırma becerileri kazandıran temel bir ders olarak düşünülmelidir.
  Matematik bölümü olarak temel amacımız; matematik derslerinde kazanılacak düzenli, planlı çalışma ile koyduğu hedefe ulaşmada başarılı olacak şekilde donatılmış öğrenciler yetiştirmektir.

  Yararlı Linkler:

  www.sorumat.com

  www.ufukhocam.com

  www.ortaokulmatematik.org

  www.imthoca.com

  www.tongucakademi.com

  www.tr.khanacademy.org/math

  www.kerimhoca.com

 • TÜRKÇE BÖLÜMÜ

  Okuduğunu doğru düzgün bir şekilde anlayıp kendini etkili ve güzel bir şekilde ifade etmek, yani dilini doğru ve etkili kullanmak Türkçe dersinin temel amacıdır. Türkçe dersi ayrıca öğrencilerimizin metinlerden yararlanarak Türk kültürünü tanımalarını, Türk dilini sevmelerini, Türkçeyi doğru kullanmalarını sağlar. Böylece öğrencilerimizin yurdunu, ulusunu, insanlığı, doğayı, yaşamı sevmelerini,Türk ve dünya ürünlerinin tanınmalarını sağlayan en önemli ders Türkçedir.

  DERSİN İŞLENİŞİ

  Konular metne dayalı olarak işlenmektedir.  Metinler  okuma- anlama, dinleme, anladığını yorumlayabilme, ders çıkarma, yaratıcı düşünceyi ortaya çıkarabilme yönünden en önemli araçtır. Türkçe dersindeöğrenci yanında mutlaka yazım kılavuzu, sözlük  bulundurmalı.  Çünkü öğrenci anlamını bilmediği ve yazımını yanlış kavradığı sözcükleri anında yaşayarak öğrenir. Bu öğrenme öğrencinin bilgi dağarcığına yerleşir. Türkçe dersinde, farklı bakış açısı getirebilmek de önemlidir.

  Dil bir iletişim aracıdır. İnsan, duygu ve düşüncelerini dil aracılığıyla aktarır. Kitap okumaya önem verilir. Okunan kitaplardan yazılı sınav yapılır. Öğrencilerimizin sözcük dağarcığını geliştirmelerine, farklı söz öbeklerini kullanmalarınayardımcı olunur. Bu nedenle, amacımız öğrenciye kitap okumayı zorla da olsa sevdirmek, yarının yetişkinleri olacak gençlerimizi çok okuyan, okuduğunu sorgulayan bireyler olarak yetiştirmek görevimizdir.

  Dil bilgisi konuları metne dayanarak çok örnek gösterilerek kavratılır. Ödevlerle de pekiştirilir.

  Doğru ve sağlam Türkçe birikimi, öğrenciye toplum karşısında kendini ifade etme becerisi ve özgüven sağlar. Duygu ve düşüncelerini yazılı olarak anlatma olanağı verir. Farklı bakış açıları geliştirmelerini sağlar.

  Yazılı sınavlarda, metne dayalı sorular olduğu gibi farklı bakış açısı gerektiren sorular da sorulur. Kompozisyon yazma Türkçe dersinin vazgeçilmezidir. Öğrenci,duygu ve düşüncelerini özgürce, yazım ve noktalamaya dikkat ederek ifade eder. Birinci dönem ve ikinci dönemde son sınavlar çoktan seçmeli uygulanır.

  Sınav değerlendirme:

  Okuduğunu anlama, anlatım, yaratıcı düşünce       :40 Puan,

  Dil bilgisi (Dil kuralları)                                                    :30

  Kompozisyon (Yazım, noktalama, örnekleme)        :30

  TOPLAM                                                                              :100 puandır.

  Türk Milli Eğitiminin Amaçları doğrultusunda öğrencilerimizi, Atatürkçü çağdaş düşünceyi özümsemiş, Atatürk ilke ve İnkılâplarına bağlı gençler olarak yetiştirmek temel amacımızdır.

  TÜRKÇE DERSİNİN GENEL AMAÇLARI 

  Temel Eğitim Okulları’nda Türkçe öğretiminin amacı, Milli Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak;

  1. Öğrencilere, görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını tam ve doğru anlama gücü kazandırmak;

  2. Onlara, görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını, incelediklerini ve düşündüklerini, tasarladıklarını söz ya da yazı ile doğru ve amaca uygun olarak anlatma beceri ve alışkanlığı kazandırmak;

  3. Öğrencilere Türk dilini sevdirmek, kurallarını sezdirmek; onları, Türkçeyi gelişim süreci içinde bilinçle, özenle ve güvenle kullanmaya yöneltmek;

  4. Onlara, dinleme, okuma alışkanlık ve zevkini kazandırmak; estetik duygularının gelişmesinde yardımcı olmak;

  5. Türlü etkinliklerle öğrencilerin kelime dağarcığını zenginleştirmek;

  6. Onların ulusal duygusunu ve ulusal coşkusunu güçlendirmede kendi payına düşeni yapmak;

  7. Sözlü ve yazılı Türk ve dünya kültür ürünleri yoluyla, Türk kültürünü tanıma ve kazanmalarında; Türk yurdunu ve ulusunu doğayı, hayatı, insanlığı sevmelerinde yardımcı olmak;

  8. Onlara, bilimsel, eleştirici, doğru, yapıcı ve yaratıcı düşünme yollarını kazandırmada Türkçe dersinin payına düşeni gerçekleştirmektir.

   

  ÖZEL AMAÇLAR

  1. Öğrencilerin edindikleri dinleme, izleme alışkanlık ve becerisini, düzeylerine uygun duygu ve düşünce ürünlerini, konuşmaları, güncel yayınları anlayabilecek, eleştirebilecek ve onlardan yararlanabilecek ölçüde geliştirmek;
  2. Sesli ve sessiz okuma hızını artırmak ve tekniğini kusursuz duruma getirmek;
  3. Kelime dağarcığını,Türk Dil İnkılâbı ve çağdaş gelişimi doğrultusunda zenginleştirmek;
  4. Öğrencilere dipnot, dizin, sözlük, ansiklopedi, her türlü başvurma ve kaynak eserlerden yararlanma yeteneğini kazandırıp geliştirmek;
  5. Kitap sevgisini geliştirerek boş zamanlarını kitap okuyarak değerlendirme alışkanlığını kazandırmak;
  6. Dinleme, izleme, okuma ve anlama ile ilgili becerilerini, kaynaklara başvurarak içinde yaşadıkları yurdu, toplumu, dünyayı daha iyi tanımaları, sevmeleri için kullanabilme yöntemini  kazandırmaktır.

  ÖZEL AMAÇLAR

  Öğrencilere:

  1. Herhangi bir  konu üzerinde, bir topluluk karşısında, tekrarlara düşmeden ve yanlışlık yapmadan    5-10 dakika konuşabilme;
  2. Gereğine uygun olarak bir tartışmaya katılabilme, bir toplantıyı yönetebilme;
  3. Konunun gereğine göre türlü yapıdaki cümleleri doğru olarak kurabilme;
  4. Yazım ve söz dizimi yanlışı yapmadan yazabilme, noktalama işaretlerini yerli yerinde kullanabilme;
  5. Konuşmalarını ve yazılarını uygun bir plana göre geliştirebilme;
  6. Türkçe derslerindeki her türlü etkinliklere katılabilme, varılan sonuçları anlatabilme, açıklayabilme;
  7. Gördükleri, bildikleri bir yeri, bir olayı, bir canlıyı, bir kimseyi vb. anlatabilme, tanıtabilme; bunlar hakkındaki duygu ve düşüncelerini açıklayabilme;
  8. Okunan bir kitap, dinlenen bir müzik parçası, gezilen bir sergi, izlenen bir film, bir oyun, bir maç vb. üzerine açıklamalarda,eleştirmelerde bulunabilme, yargıya varabilme;
  9. Türlü konularda tasarladıklarını ve düşündüklerini anlatabilme (ileriki öğrenimi ya da hayatı, yurt ve dünya sorunları ile ilgili);
  10. Toplantı programlarını düzenleyebilme, kararlarını yazabilme, bu konularda bildiriler, duyurular hazırlayabilme, sonuçları rapora bağlayabilme;

    ANLAMA (6.7.8. SINIFLAR)

  1. Kelime grupları, atasözü, özdeyiş, deyim vb. açıklayabilme.
  2. Çeşitli derslerle ilgili açıklama ve raporları saptayabilme, özet çıkarabilme, not alabilme;
  3. Günlük hayatta geçerli yazışmaları yapabilme;
  4. Sözlü ve yazılı sanat etkinliklerine katılabilme, varsa bu alanlardaki yeteneklerini geliştirebilme;
  5. Her zaman, her türlü kalemle okunaklı, işlek, güzel ve düzenli bir el yazısı ile yazabilme beceri ve alışkanlıklarını kazandırmaktır.

  (DİLBİLGİSİ (6.7.8. SINIFLAR)

  ÖZEL AMAÇLAR

  Öğrencilere bilinçle:

  1. Anlamlarına göre cümleleri, cümle içinde kelimeleri doğru vurgulayabilme;
  2. Kelimelerin gerçek, mecaz ve terim anlamlarını kavrayabilme, deyimleri anlayabilme;
  3. Kelimeleri gerçek, mecaz,terim anlamlarında ve sesteş, anlamdaş, karşıt anlamlı kelimeleri, deyimleri anlatma etkinlikleri içinde doğal olarak kullanabilme;
  4. Büyük ve küçük ses uyumlarını kavrayıp uygulayabilme;
  5. Kelime türlerini cümle içindeki anlamlarına ve görevlerine göre tanıyabilme ve doğal olarak kullanabilme;
  6. Kelimelerin yapısı ve dilimizin özelliği olan kelime türetme yollarını kavrayabilme;
  7. Kelimeleri, takıları doğru anlayabilme ve yazabilme;
  8. Noktalama işaretlerini tam ve doğru olarak kullanabilme;
  9. Fiil kiplerini, basit ve bileşik zamanlı biçimlerini, çatılarını, ek fiilleri, yardımcı fiilleri, bileşik fiilleri, fiilimsileri cümle içinde kavrama ve doğru kullanabilme;
  10. Cümlelerde öğelerin sıralanışını, sıralanışa göre anlam değişikliğini kavrayabilme ve buna göre cümle kurabilme;
  11. Cümle türlerini (anlamlarına, yapılarına, yüklemlerine ve öğelerinin sıralanışına göre) öğrenebilme;
  12. Cümlelerin görevlerini kavrayabilme; davranışlarını kazandırmaktır.

                                                          TÜRKÇE DERSİ ZÜMRESİ

 • “Tarih ve coğrafya” derslerini içeren “sosyal bilimler” derslerinde genel olarak;

  • Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, laik ve çağdaş,
  • Düşünen ve araştıran soran ve sorgulayan, olayları yorumlayabilen,
  • Karşılaştıkları olay ve durumlardan yola çıkarak kendi görüşlerini ortaya çıkarabilen, Alternatif yaratıcı çözümler getirebilen,
  • Zihinsel birikimlerinin üzerine yeni bilgiler inşa eden,
  • Kendini ve toplumu tanımayı ilke edinmiş,
  • İletişim kurmayı seven ve yaşadığı çevre ile barışık,
  • Tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkma duyarlılığı ve bilinci kazanmış,
  • İnsanlığın ortak mirasını bilen ve koruyan,
  • İnsan hak ve özgürlüklerini savunan,
  • Çağı yaşayan, geleceğe yön veren öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

  Sosyal bilimler derslerinde yukarıdaki amaçlara ulaşmak için genel olarak aşağıdaki çalışmalar yapılır:

  Konular, güncelleştirilip, olabildiğince günlük hayattan seçilen örnekler verilerek somutlaştırılarak öğretilmeye çalışılır.

  Öğrencilerin işlenecek konularla ilgili araştırma yapmalarını ve derslere hazırlıklı girmelerini sağlayacak uygulamalara önem verilir.

  Derslerde öğrencileri daha etkin kılmak amacıyla grup etkinliklerine ve tartışmalara ağırlık verilir.

  Bilgilerin kalıcılığını  sağlamak amacıyla olaylar dramatize edilerek anlatılır.

  Ezberci yaklaşımdan uzak durulur ve öğrencilere araştırmayı, neden-sonuç ilişkileri kurmayı gerektiren sorular sorularak bilgiye ulaşma ve bilgiyi yorumlama yeteneği sağlanır.

  Projeksiyon cihazı gibi teknolojik araçlar kullanılarak derslerin olabildiğince görsel, etkili ve zevkli geçmesi amaçlanır.

  İşlenen her konunun sonunda uygulanan çalışma sorularıyla ve konu testleriyle öğrencilerin öğrenme düzeyleri sürekli kontrol edilir.

  Tarihi filmler, belgeseller izletilerek derslerin daha etkili ve kalıcı olması sağlanır.

  Gezi İnceleme ve Araştırma Kulübü ile işbirliği yaparak,  kültür ve inceleme gezileri düzenlenir.

  Yarışma, sunu ve pano hazırlama gibi etkinlikler aracılığıyla öğrencilerin araştırma, sorgulama, değerlendirme vb. becerileri kazanmalarına ortam  ve zemin hazırlanır.

  Bütün bunların sonucu olarak, Sosyal Bilimler Bölümü Dünyayı, yaşadığı ülkeyi ve toplumu tanıyan, geleceğine kendisi yön verebilen, geleceğe güvenle bakabilen, akılcı düşünebilen, hak ve özgürlüklere duyarlı, yaşamda karşılaştığı sorunları çözme becerisine sahip bireyler yetiştirmeyi sağlamaya çalışmaktadır.

  Yapılan bazı gezi ve etkinliklerimizden görüntüler:

                                                                                            SOSYAL BİLGİLER ZÜMRESİ

Sportif Etkinlikler

 • Basketbol çalışmaları ,öğrencilerin psikomotor gelişimleri yanında sporun etik yönü dikkate alınarak yapılmaktadır. 1- 3.sınıf öğrencilerinde ; topu tanıma ,top hakimiyeti, birlikte çalışabilme gibi top alıştırmalarına yönelik çalışmalar hedeflenmiştir. 4-5.sınıf öğrencilerinde; Motorik özelliklerin kazanılması , takım ruhunun benimsenmesi ,basketbol temel tekniklerinin öğretilmesi ve okul takımı, spor kulübü alt yapısının oluşturulması hedeflenmiştir. 6-8.sınıf öğrencilerinde; Motorik özelliklerin devamlılığının sağlanması,basketbol temel teknik ve taktik çalışmalarına yönelik çalışmalar hedeflenmiştir.Okul takımı ve spor kulübüne yönelik farklı antrenman programları düzenlenmektedir.

 • 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerinde ; eğlenirken sadece bedensel değil zihinsel olarak deşarj olma amacıyla el–kol- ayak koordinasyonu geliştirici kareografik ve ritimsel zenginliği olan çalışmalarla sporu bir yaşam biçimi haline hedeflenmiştir.

 • Türk Folklorunun temelini halkoyunları oluşturmaktadır. Bu yüzden de Folklor, Halkoyunları anlamında kullanılmaktadır. Fakat bu yanlış bir tanımlamadır. Folklor bütün halk kültürünü (yemek,efsane,türkü vb.) kapsar. Halkoyunları sadece yöresel dans ve giyimi kapsayan bir bölümüdür.

  Türk Halkoyunları çeşitlilik ve kapsam bakımından dünyada en dikkat çeken folklorik olgulardan birisidir. Şu kadar ki, Türk Halkoyunları derlemeleri hala bitirilememiştir. Fakat çalışmalar devam etmektedir.Her köyün kendine has oyunları olması bunu güçleştirmektedir.

  Türk Halk Oyunları Türleri

  Türk Halk Oyunları genel olarak türleri şu şekilde ayrılmaktadır:

  Hora Bölgesi;Trakya.
  Zeybek Bölgesi;Ege,Güney Marmara,İçbatı Anadolu.
  Teke Bölgesi; Göller Yöresi, Batı Akdeniz.
  Kaşık Oyunları-Karşılama Bölgesi; Konya Bölümü, Batı Karadeniz, Güney Marmara, Doğu Akdeniz.
  Horon Bölgesi; Orta ve Doğu Karadeniz.
  Halay Bölgesi; Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri, İç Anadolu'nun Doğusu.
  Bar Bölgesi; Kuzeydoğu Anadolu.
  Kafkas Bölgesi; Kuzeydoğu Anadolu.
  Bir oyunun halk oyunları vasfı taşıması için kural olarak "zaman ve mekanda derinlik" ilkesini barındırması gerekir.

  Türk Halk Oyunları Yöreleri

  Türk Halk Oyunlarında yöreler il sınırları itibariyle esas alınarak oluşturulmuştur. Kocaeli, Düzce,Yalova,İstanbul hariç tüm illerin yöresel oyunları mevcuttur

  Halk Oyunları Sözlüğü

  YÖRE:Gerek kültürel gerek coğrafi olarak aynı yargıları taşıyan,aynı sözlere gülen aynı sözlere ağlayan bazen kesin olarak sınırları belirlenemeyen alan.
  KOSTÜM: Belirli bir yöreye ait, o yörenin kültürel öğelerini gösteren ve o yöreyle tanımlanan,diğer yörelerden farkını gösteren kıyafetler.Genelde başa giyilen,üste giyilen,ayağa giyilen şekilde irdelenmektedir.
  TAVIR:Yöreleri birbirinden ayırt etmeyi sağlayan hareketsel ve potansiyel bütünlük.
  GELENEKSEL DAL:Halkoyunları yarışmalarında figürün ve otantikliğin ön plana çıktığı kategori.
  SAHNELEMELİ DAL:Halkoyunları yarışmalarında figürlerin yanında görselliğin ve çizgilerin ön plana çıktığı kategori.
  STİLİZE DAL:Federasyonun sahnelemeli dal anlamında kullandığı ve kavram fazlalığına neden olan gevurcadan gelme bir tanım.
  ARTİSTİK DAL:Federasyon tarafından geleneksel dal anlamında kullanılan terim.
  ORGANİZATÖR:Halkoyunları yarışması düzenleyen kurum,kuruluş veya kişiler.MEB,Kültür Bakanlığı,Halkoyunları Federasyonu,Vaksa,GSGM Gençlik Merkezleri,Yurt-Kur gibi.
  JÜRİ(HAKEM):Halkoyunları ekiplerinden puan kıran kişiler.Ekiplerin yöre tavırlarına oyunun gerektirdiği estetiklerin yapılıp yapılmadığını denetleyen kişiler.
  ALAYLI:Asıl mesleği yanında Halkoyunlarına gönül vermiş,kendi kendini yetiştirmiş,hatta ekol olmuş kişiler.
  MEKTEPLİ:İlgili okullarda halkoyunları eğitimi almış ve genelde sadece halkoyunları ile uğraşan kişiler.
  KULİS:Yarışmalarda esas sahne dışında kalan ve oyuncuların sahneye girip çıkmasına olanak sağlayan düzenek.
  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YARIŞMALARI: Türkiye'nin en çok mazisi bulunan,en köklü,en saygın,en çok katılımın sağlandığı halkoyunları yarışmaları.
  ZEYBEK:Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde oynanan oyunların genel ismi.Zeybek bölgesi İzmir,Aydın,Manisa,Muğla,Denizli,Uşak,Afyon,Kütahy a,Balıkesir ve Çanakkale yörelerinden oluşmaktadır.
  İZMİR YÖRESİ:Bergama'dan Menemen'e Kemalpaşa'dan Kiraz'a kadar bir alanı kapsayan;bağrında ikiparmak,kostak ali,sürmene,ötme bülbül,sebaye,kırmızı buğday,soğuk kuyu,gökçen efe,sinan ağa,zahide molla,karyolamın demiri,harmandalı,gündoğdu gibi baba oyunları barındıran;Türkiye'nin en gelişmiş halkoyunlarına ve sahne yapısına sahip,kendi oyunlarını en güzel sunabilen,birçok farklı kostümü bulunan Türkiye genelinde ekol olmuş,birçok başarılara imza atmış yöredir kendisi.
  FEDERASYON:Yeni tesis edilmiş, halkoyunlarının kalbi olma yolunda ilerleyen,Türkiye Halkoyunları'nı temsil eden tek tüzel kişilik

 • Özel Evrensel Okullarının Spor ve Kültür Mekezine ait havuzunda, ana sınıfı ve 1. sınıf öğrencilerinde; suya alışma, eğlenirken basit hereketleri suda rahat yapma oyun ve benzeri çalışmalar hedeflenir. 2-3. sınıf öğrencilerinde; çeşitli yardımcı malzemelerle yüzme stillerine yönelik çalışmalar hedeflenmiştir.Ayrıca okul takımı için alt yapı çalışmaları yapılmaktadır. 4-5. sınıf öğrencilerinde; kazanılan becerilerin geliştirilmesi ,yüzme branşında yarışlara katılacak öğrencilere yönelik antrenman programı uygulanması hedeflenmiştir.