Amaçlarımız ve Görevlerimiz

Öğrencilerin ilgi, yetenek ve başarılarına göre en üst düzeyde performans göstermelerini sağlayarak yüksek öğretim programlarına yerleştirmektir.

Dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek ve Avrupa birliğine girmek üzere olan ülkemizde, Avrupa’ya entegre olacak şekilde yabancı dili öğrenmelerini sağlamaktır. Gelişen ve yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen bireyle yetiştirmektir.

Eğitim Sistemimiz

 • Öğretim süresi hazırlık + 4 (dört) yıldır.
 • Kız-Erkek karma ve gündüzlüdür.
 • Yabancı diller İngilizce ve Almanca’dır.
 • Anadolu Liseleri Yönetmeliği ile Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği aynen uygulanır.
 • Bir kısım derslerinin öğretimini yabancı dille yapan Anadolu liseleri statüsündedir. Resmi Anadolu Liselerinde haftada 35 (otuz beş) saat ders yapılmaktadır. Özel Evrensel Kolejde M.E.B Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünden alınan 07/11/2005 tarih ve 270/58265 sayılı özel makam onayı ile, Özel statülü olarak haftada 40 (kırk) saatlik ders programı uygulanmaktadır. 9.sınıftan sonra ilgi, yetenek ve isteklerine göre 4 (dört) alana yönlendirilirler. Bu alanlar Türkçe-Matematik, Yabancı Dil, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerdir. ÖSS sınavlarında çıkan soruların ağırlıkları göz önünde bulundurularak 9.sınıfta Matematik ve Fen Bilimleri derslerine %50 oranında ağırlık verilir. 10. ve 11. sınıflarda öğrencinin yönlendiği alana göre %70 oranında alan dersi, 12. sınıflarda yönlendiği alana göre %75 oranında alan dersi verilir. İngilizce ve Fen Bilimleri dersleri Laboratuar ortamında, Sosyal Bilimler ise özel dersliklerde yapılır.
 • Her ay düzenli olarak Türkiye genelindeki emsal okulların tamamında uygulanırcasına Performans Ölçme ve Değerlendirme Sınavları yapılır. Ortaya çıkan sonuçlara göre hafta sonlarında akademik başarıyı artırıcı ve telafi ve takviye programları uygulanır.
 • Eğitsel etkinliklerle (sosyal-kültürel-sanatsal-sportif) öğrencilerin sosyal gelişimlerine ortam hazırlanır ve desteklenir.
 • Fen Lisesi Bilim Danışma Grubunun verdiği hizmetlerden yararlanılır.
 • Her yıl Özel Evrensel Fen Lisesi önderliğinde düzenlenen Bilimsel Projeler Senliği’ne isteyen kolej öğrencileri hazırladıkları özgün projelerle katılırlar ve dereceye giren öğrenciler ödüllendirilir.
 • Uzman kadrolarla araştırma, değerlendirme, yönlendirme ve rehberlik hizmetleri verilir.

Bölümler

 • TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

  Dersimizin genel adı Türk Dili ve Edebiyatıdır. Bu alan, Türk Edebiyatı ile Dil ve Anlatım olarak iki ders başlığı altında okutulmaktadır; ancak bu iki ders birbirinden ayrı asla düşünülemez. Çünkü edebiyatın malzemesi dildir. Öğrencinin bu iki dersten başarılı olması diğer derslerdeki başarısını da arttıracağı bir gerçektir.

  Dersin İşlenişi:
  Konular metne bağlı olarak işlenmektedir. Metni okumadan, anlamadan, yorumlamadan edebiyat ve dil ile ilgili bilgiler kavranamaz. Öğrenci bilginin uygulanmasını metin üzerinde görmelidir. Yeni sınav sisteminde de ezber sorularından vazgeçilmiştir. Bu derslerde öğrencinin başarısı, bol metin okumasına, metinleri yorumlamasına, yapıt-yazar ilişkisi kurmasına ve gelenekler arasında karşılaştırma yapabilmesine bağlıdır. Öğrencinin  bu   konuda  beceri  kazanabilmesi için farklı dönemlerde yazılmış yazınsal değeri olan yapıtları okuması istenir. Okunan eserler sınıf içinde tartışılır, değerlendirilir. Böylece öğrencinin keyfine bırakılmadan kitap okunması sağlanır. Çünkü yarının yetişkinleri olacak gençlerimizin çok okuyan, okuduğunu sorgulayan, bilgi üreten insanlar olarak yetişmeleri şarttır.

  Dil, bir iletişim aracıdır. Kültür dil aracılığıyla aktarılır. İnsan, sosyal bir varlık olması nedeniyle bu iletişim aracından yararlanmak zorundadır. Yani duygularını, düşüncelerini, isteklerini vb. dili aracılığıyla anlatır. Bu nedenle ana dilini doğru, eksiksiz ve etkili kullanmayı bilmelidir. Demek ki önce kendini anlatabilmesi, sonra da ulusal kültürünü taşıyabilmesi için dilini eksiksiz, yanlışsız kullanabilmesi gerekir. Dersin önemi bu noktada daha çok ortaya çıkmaktadır. Türkçeyi kullanma becerisi de okumayla doğrudan orantılıdır.

  Türk Milli Eğitiminin Temel Amaçları doğrultusunda , öğrencilerimizi Atatürkçü düşünceye özümsemiş ve Atatürk devrimlerine sımsıkı bağlı, ülkemizin çağdaş dünyada yerini almasına katkıda bulunan bireyler olarak yetiştirmek temel amacımızdır.

  Türk Edebiyatı Dersinin Genel Amaçları
  1. Edebiyatın kültürel ve tarihî olandan hareketle dille gerçekleşen bir güzel sanat etkinliği olduğunu kavratmak
  2. Edebî eser ve metinlerin, ortaya çıktıkları dönemi, güzel sanatlara özgü duyarlılıkla yapı, tema, dil ve anlatım bakımlarından temsil ettiklerini sezdirmek
  3. Edebî metinleri yapı, tema, dil, anlatım ve anlam bakımlarından yazıldıkları dönemin zihniyetiyle ilişkilendirmek
  4. Ulusal ve evrensel değerlerin sanat eseri olan edebî metinlerde zenginleşerek varlıklarını nasıl sürdürdüklerini kavratmak
  5. Türkçenin, tarihî akış içinde yaşanılan medeniyet daireleri çevresinde nasıl zenginleştiğini ve edebiyat dili hâline geldiğini kavratmak
  6. Toplumsal hayatın ve her türlü bireysel değerin edebî metinlerde nasıl yansıdığını belirlemek.
  7. Türkçenin, Türk ulusunun kimliği olduğunu kavratmak
  8. Yeni düşünceler üretebilme yeteneğini geliştirmek
  9. Okuma zevki ve alışkanlığını geliştirmek
  10. Araştırma, tartışma, anlama, değerlendirme ve yorumlama yeteneklerini geliştirmek
  11. Öğrencilerin sanat zevk ve anlayışlarını geliştirmek
  12. Dille gerçekleştirilen sanatın etkinliklerini anlayabilecek zevk ve bilgi birikimini kazandırmak
  13. Dil ve edebiyat ilişkisini kavratmak
  14. Edebiyat ile diğer çalışma alanları ve bilim dalları arasındaki ilişkiyi kavratmak
  15. Zamanın akışına paralel olarak -en eski dönemden bugüne- Türk yaşama tarzını, düşüncesini, dil zevkini ve kültür hayatına özgü gelişmeleri edebî metinler çevresinde değerlendirmek
  16. Edebî metinlerden hareketle Türk kültür hayatının, tarihinin ve edebiyatının birbirinden ayrılmaz bir bütün oluşturduğunu kavratmak
  17. Edebî metinlerin zamanın getirdiği değişmelerle zenginleştiğini ve geliştiğini kavratmak
  18. Edebî eserler çevresinde Türk insanının kültür, anlayış ve zevk bakımından gelişmesini kavratmak
  19. Öğrencilerin; kazandıkları yöntem ve dikkatle karşılaştıkları her türlü yazılı ve sözlü metni anlamalarını, değerlendirmelerini ve yorumlamalarını sağlamak
  20. Başta sanat metinleri olmak üzere her türlü metinde ulusal ve evrensel kültür, düşünce ve zevk ögelerini belirlemek; bunlar arasındaki ilişkiyi kavratmak
  21. Her türlü insan etkinliğinin edebî eserlerde, sanata has duyarlılıkla dile getirilerek değerlendirildiğini kavratmak
  22. Öğrencilerin Türk ulusunun yaşadığı uygarlık çevrenleri ile Türk edebiyatının dönemlerini bu günden geçmişe yönelen bir dikkatle değerlendirip yorumlayacak düzeye ulaşmalarını sağlamak

  Dil ve Anlatım Dersinin Genel Amaçları
  1. Dilin rolünü ve önemini kavratmak
  2. Dil-kültür ilişkisini kavratmak
  3. İletişim aracı olarak dilin işlevlerini kavratmak
  4. Türkçeyi doğru ve güzel kullanma yeteneği kazandırmak
  5. Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini kavratmak
  6. Kelime, cümle ve metin düzeylerinde dil-anlam ilişkisini kavratmak
  7. Günlük hayatın ihtiyaçlarını karşılayacak yazma ve konuşma becerisi kazandırmak
  8. Metin ve metin parçalarını, doğru ve güzel okuma, doğru anlama ve yorumlama becerileri kazandırmak
  9. Anlatım türlerinin özelliklerini kavratmak
  10. Her anlatım türünde yazma becerisi kazandırmak
  11. Metin türlerinin özelliklerini kavratmak
  12. Dinlediklerini ve okuduklarını doğru inceleme ve anlama becerisi kazandırmak
  13. Türkçenin kendine özgü ses, yapı ve anlam özelliklerini metinler çevresinde kavratmak
  14. Dil bilgisi kurallarını; ses, kelime, kelime grubu, cümle ve metin düzeylerinde doğru uygulama becerisi kazandırmak
  15. Sanat metinlerini anlama, inceleme ve değerlendirme becerisi kazandırmak
  16. Tartışma, değerlendirme becerisi kazandırmak
  17. Türkçenin köklü bir dil ailesinden geldiği bilincini kazandırmak
  18. Türk diliyle edebî zevk ve estetik değerler taşıyan eserler verildiğini kavratmak
  19. Türkçenin millî birlik ve bütünlüğümüzün vazgeçilmez unsurlarının başında geldiğini benimsetmek
  20. Dinleme, konuşma, okuma ve yazma faaliyetlerinde Türkçenin yazım kurallarına, söyleyiş özelliklerine ve inceliklerine özen göstermelerini sağlamak
  21. Dinlediklerini, okuduklarını, anladıklarını, düşündüklerini söz ve yazıyla planlı, etkili, akıcı, anlaşılır biçimde ifade edebilmelerini sağlamak
  22. Konuşurken ve yazarken anlatım kurallarına uymalarını sağlamak

  TÜRK EDEBİYATI , DİL VE ANLATIM DERSLERİ PROJE DEĞERLENDİRME

  A) ( 30 puan)
  1) Projeyi zamanında alma girişiminde bulunma, sorumluluk gösterme
  2) Öğretmenle işbirliği yapma
  3) Taslağı gösterme
  4) Zamanında teslim etme
  5 ) Kağıt özeni, düzeni, yazı güzelliği
  6) Araştırma, incelme, yaralanma çalışmaları yapılması ve kaynakların belirtilmesi

  B ) Genel Ölçüler ( 15 puan)
  1. Yazını amaca erişmesi, verilmek istenen bilginin , açıklanan düşüncenin,anlatılan olayın yazıda belirtilmesi
  2. Konunun anlaşılması, yeterince incelenmesi, istenen türe uygun yazılması
  3. Anlatılanın planlanması, konuyu açıkça belirtmesi, konuya ve amaca uygun bir anlatım kullanılması; duygulan ,düşüncelerin, örneklerin doğru,güzel ilgi çekici olması

  C ) Özel Ölçüler ( 25 puan)
  1. Bilgi yazılarında doğruluk , inandırıcılık, mantık sırası,kanılarda yansızlık,iyi belgeleme gibi hususlara özen gösterilmesi
  2. Yaratıcı yazılarda; buluş,hayal gücü,anlatımda kişilik,gözlem,olayın doğal ilerlemesi,düşünce ya da duyguların özgünlüğü,anlatı,betim ve çözümlemelerin yerinde ve yeterince kullanılmış olması gibi hususlara özen gösterilmesi

  D ) Dilin kullanılışı ve anlatım ( 20 puan)
  a ) Yazım kurallarına uygunluk
  b ) Noktalama işaretlerinin doğru kullanılması
  c ) Cümlelerin doğru kurulması, sözcüklerin uygun ve yerinde kullanılması
  d ) Anlatımın akıcı, açık, duru ve yalın olması

  Toplam: 100 puan

 • SOSYAL BİLİMLER DERSLERİNİN EĞİTİM VE ÖGRETİMİNDE HADEFLEDİĞİMİZ ESASLAR:

  • Öğrencilerin Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı laik, demokratik ve çağdas değerleri benimseyen bireyler olarak yetismeleri önceliklidir.
  • Tarih derslerinde Türk ulusunun basarılarını örnek göstererek gelecekten umutlu, milli bilince sahip, bilimsel düsünmeye açık bireyler yetistirmek esastır.
  • Coğrafya derslerinde öğrencilerin içinde bulundukları yakın çevre daha sonra uzak çevreyi ve Dünyayı tanıması sağlanarak çevreyle uyumlu iliskiler içinde olmasını sağlamak, onların görüs ve düsünüs ufkunu genisletmek hedeftir.
  • Sosyal Bilimler derslerinde öğrenme sadece okul değil görerek yasayarak öğrenmelerini sağlamak için fırsat ve imkanlar ölçüsünde gezi gözlem ve ziyaretlerden faydalanılmaktadır.
 • Atatürk ilke ve inkılapları, Milli Eğitimin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, ileriyi görebilen, pozitif ve analitik düşünebilen, sorunlara çözüm getirebilen, insan hakları ve hukuka saygılı, çevreye duyarlı, sosyal, sorumluluk sahibi olacak şekilde öğrencilerimizin yetişmelerini sağlamak amacı ile kendi yeteneklerine uygun bir meslek seçimine yönelik bilgi ve beceri kazandırmak için azami gayret sarf etmektedir.

  Öğrencilerimizin etkin, üretken ve yaratıcı bireyler olarak yetişmesi ülkemizin ilerlemesi ve kalkınması söz sahibi olabilecek bilgi ve donanıma sahip olarak geleceğe hazırlanması açısından uygulanan tüm programların temeline matematiksel düşünce hakimdir.

  Doğru ve tutarlı düşünme yöntemi olan matematik,bireyin yaşamı boyunca bütün derslerde ve etkinliklerde başvuracağı ve kullanacağı;problem çözme,iletişim kurma, akıl yürütme, eleştirisel düşünme,yorum yapma, araştırma becerileri kazandıran temel bir ders olarak düşünülmelidir.
  Matematik bölümü olarak temel amacımız; matematik derslerinde kazanılacak düzenli, planlı çalışma ile koyduğu hedefe ulaşmada başarılı olacak şekilde donatılmış öğrenciler yetiştirmektir.

  Yararlı Linkler:

  http://www.ossmat.com/

  http://my.ahmetkahya.com/

  http://www.matematiktutkusu.com/

  http://www.idealmatematik.com/
  http://www.senolhoca.com
  http://www.tmd.org.tr
  http://www.bilkent.edu.tr/~sertoz/turkler.htm
  http://www.tubitak.gov.tr/
  http://www.tuba.gov.tr/
  http://www.geometriygslys.blogspot.com
  http://commons.bcit.ca/math/examples/
  http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/history/Indexes/Full_Alph.html
  http://www.sosmath.com/
  http://www.hippocampus.org/
  http://www.mathcentre.ac.uk/students/topics/

  http://www.nejdetkirpi.com
  http://www.ekolhoca.com
  http://www.zorluegitim.com/default.aspx?page=VM21
  http://www.bayramaltun.com
  http://www.geomatri.com
  http://www.ozelogrenci.com

 • Özel Evrensel Eğitim Kurumları Fen bilimleri bölümü olarak, tüm öğrencilerimizin Üniversite sınavlarında başarılı olmalarını amaçlıyoruz.

  Bu nedenle konularımızın daha anlaşılır olmasını sağlamak için laboratuar kullanımının arttırılmasına önem veriyoruz. Ayrıca konularla ilgili çok miktarda test çözerek öğrencilere test tekniğini kavratmaya çalışıyoruz.

  Öğrencilerimizin bilimsel araştırmalara yönlendirilmesini sağlamak için Gazi üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan bilim kuruluşumuzun katkılarıyla Tübitak,MEF, gibi kurumlara projeler hazırlıyoruz.

  Her yıl okulumuzda fizik,kimya, biyoloji bilgisayar ve çevre konularındaki projelerden oluşan bilim şenliği düzenleyip Gazi üniversitesi öğretim üyelerince oluşan jüri tarafından projelerin değerlendirilip dereceye girenlere törenle ödül ve tüm öğrencilere katılım belgelerinin verilmesini sağlıyoruz.

 • ÖZEL EVRENSEL KOLEJ – ÖZEL EVRENSEL FEN LİSESİ İNGİLİZCE EĞİTİMİ

  Okulumuzda Yabancı Dil dersi pratik kullanımı ön plana çıkaran, dört ana beceri olan dinleme, okuma, yazma ve konuşma alanlarında öğrencilerin kendilerini doğru, akıcı ve özgürce ifade etmelerini hedefleyen bir yapıdadır. Öğretim malzemelerinin güncelliği ve işlevi öğrencilerimizin gereksinimlerine uygun olarak düzenlenir ve öğrencilerin etkili bir şekilde derse katılım sağlamaları çalışılır. Tek başına, eşli veya grup çalışması gibi sınıf içi/dışı etkinlikler ile öğrencilerin derse katılımı desteklenirken hedef dilin geliştirilmesi hedeflenir.

  Evrensel Kolej ve Evrensel Fen Lisesi’nde her öğrenci A2/B1 düzeyinde İngilizce eğitimine başlar ve B2/C1 düzeyine ulaşarak mezun olur.

  Lise ve Fen Lisesi'nde İngilizce Dil Eğitimindeki Genel Amaçlarımız;

  Avrupa Diller Ortak Çerçevesine (Common European Framework) (www https://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa_Dilleri_Ortak_Program.) uygun olarak tüm öğrencilerimiz okullarımızdaki eğitim hayatını bitirdiğinde;

  • Dili okuma parçaları, makaleler, kısa hikâyeler, filmler ve romanlar yoluyla harekete geçirip kompozisyon ve çok çeşitli konuşma etkinlikleriyle aktif kullanabilen,
  • Soru soran, eleştiren, analiz, kıyaslama ve yorum yapabilen, kısacası İngilizce'yi etkin biçimde kullanabilen,
  • Öğrencilerimizin her seviyede, yıl içerisinde hazırladıkları gösterilerle ve yapacakları proje sunumlarıyla da, kendilerini toplum önünde rahatça ifade edebilen ve öğrendikleri yabancı dili özgüvenle kullanabilen,
  • Belli başlı konularla ilgili düşüncelerini ifade etmek için gerekli dilbilgisi, kelime bilgisi ve gramer yapıları ile imla kurallarına uygun kompozisyon yazabilen,
  • Farklı kültürlere karşı olumlu bir tutum, saygı sergileyen ve aynı zamanda kendi kültürel zenginleşmelerini gerçekleştirebilen,
  • Seviyelerine uygun CAMBRIDGE CELA KET – PET – FCE - IELTS gibi uluslararası dil sınavlarında yeterliliklerini kazanabilen,
  • Tam donanımlı bir İngilizce eğitimi alarak bir sonraki eğitim kurumuna devam edebilen,
  • Üniversitelerin hazırlık sınıflarını atlayacak şekilde dil bilgisine sahip,
  • Kendi ilgi alanları dahilinde rol yapabilme yeteneğine sahip ve gösterilere katılan,
  • Hedef dilin konuşulduğu ülkelere seyehat ettiği zaman hiç zorluk çekmeden kendini ifade edip diayalog kurabilen,
  • Televizyon haberlerini, güncel olaylara ilişkin programların ve dilin kullanıldığı filmlerin çoğunu anlayabilen,
  • Deneyimlerini, hayallerini ve isteklerini betimleyen, çeşitli kalıpları kullanarak metinler yazabilen veya sözlü bir biçimde ifade edebilen,

  Kısaca dört temel dil becerisine yönelik her türlü yöntem ve tekniklerle yapılan eğitim ve öğretim programını başarıyla tamamlayan etkin bir yabancı dil seviyesine sahip birer birey olarak öğrencilerimizin mezun olmalarını hedeflemekteyiz.

                                                                              İNGİLİZCE ZÜMRE BAŞKANLIĞI

   CAMBRIDGE CELA SINAVLARI PUANLAMA SİSTEMİ

   KET (Key English Test):

   90 to 100:       Pass with Distinction

   85 to 89          : Pass with Merit

   70 to 84          : Pass

   45 to 69          : Level A1

   0 to 44 : Fail

  PET (Preliminary English Test)

   90 to 100:       Pass with Distinction

   85 to 89          : Pass with Merit

   70 to 84          : Pass

   45 to 69          : Level A2

   0 to 44 : Fail

  FCE (First Certificate in English)

  80 to 100:       C1 – Grade A

   75 to 79          : B2 – PASS – Grade B

   60 to 74          : B2 – PASS – Grade C

   45 to 59          : B1 – PET sertifikası alma hakkı kazanır

   0 to 44 : Fail

  CEFR (Common European Framework of Reference For Language  -          Avrupa Ortak Dil Kriterleri) DİL DÜZEYLERİ:

   A – 1: Elementary

  A – 2: Pre-intermediate        

  B – 1: Intermediate

  B – 2: Upper-intermediate

  C – 1: Advanced (CAE sertifikası almaya hak kazanır)

  C – 2: Proficient User (Dilde Yetkinlik Düzeyi) CPE sertifikası almaya hak kazanır.

  EVRENSEL KOLEJ/FEN LİSESİNDE DİL HEDEFLERİNE ULAŞMA FAALİYETLERİ

  Okulumuzda öğrencilerimizin, bulundukları sınıfa göre CEFR (Avrupa Ortak Dil Kriterleri) dil düzeylerine ulaşabilmeleri için uygulanan dilsel yaklaşım ve yöntemleri şunlardır:

  HAZIRLIK SINIFI:

  Hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilerimizin yıl sonuna kadar A1 (Elementary), A2 (Pre-Intermediate) ve B1 (Intermediate) düzeylerine  hakim olmuş durumda ulaşmaları hedeflenmektedir. Hazırlık sınıfını geçen öğrencilerimiz, B 1 düzeyini tümüyle pekiştirdiklerinden   9 A kuruna dahil olacaktır. Öğrencilerimizi yukarıda belirtilen düzeylere ulaştırmaya son derece yeterli ELT kitapları ve materyalleri (CD, Classware, Workbook vb.) sene başında titizlikle seçilmiştir.

  İşlenen ders kitabına destek olarak seçkin gramer kitaplarından, yine titizlikle seçilen alıştırmalar öğrencilerimize worksheet (çalışma kağıdı) olarak dağıtılmakta, dönütler mutlaka alınıp değerlendirilmekte, öğrencilere geri verilmektedir. Böylece öğrenciler, hangi konularda eksikleri olduğunu görmektedir. Yıl içinde yapılan ortak sınavlarda, bazı konularda bilgi eksiği olan öğrenciler hafta sonu veya gün içinde uygun saatlerde etüde  alınmaktadır.

  Ayrıca Cambridge CELA sınavlarına hazırlık amacıyla öğrencilerimize KET ve PET eğitimi verilmektedir. Öğrencilerimizin konuşma becerilerini geliştirmek amacıyla Speaking (Konuşma) dersi saati ayrılmıştır.

  Smartboard (akıllı tahta) ile yapılan dil eğitimi, okulumuzun başvurduğu en etkin dil öğretim aracıdır. Bu şekilde öğrencilerimizin, audio-visual (görsel-işitsel)  dil öğretimiyle yıl sonu için hedeflenen dil düzeyine daha kolay  ulaşmaları sağlanmaktadır.

  9. SINIFLAR:

  1. sınıflarda, A kurlarında öğrenim gören öğrencilerimizin yıl sonunda B1(Intermediate), B kurlarındaki öğrenim gören öğrencilerimizin A2(Pre-Intermediate) düzeylerine ulaşmaları hedeflenmektedir. Her iki kurda da yukarıda belirtilen düzeylere öğrencilerimizi ulaştırmaya son derece yeterli ELTkitapları ve materyalleri (CD, Classware, Workbook vb.) sene başında titizlikle seçilmiştir.

  İşlenen ders kitabına destek olarak seçkin gramer kitaplarından, yine titizlikle seçilen alıştırmalar öğrencilerimize worksheet (çalışma kağıdı) olarak dağıtılmakta, dönütler mutlaka alınıp değerlendirilmekte, öğrencilere geri verilmektedir. Böylece öğrenciler, hangi konularda eksikleri olduğunu görmektedir. Yıl içinde yapılan ortak sınavlarda, bazı konularda bilgi eksiği olan öğrenciler hafta sonu veya gün içinde uygun saatlerde etüde  alınmaktadır.

  Ayrıca Cambridge CELA sınavlarına hazırlık maksadıyla öğrencilerimize PET eğitimi verilmektedir. Öğrencilerimizin konuşma becerilerini geliştirmek amacıyla Speaking (Konuşma) dersi saati ayrılmıştır.

  Smartboard (akıllı tahta) ile yapılan dil eğitimi, okulumuzun başvurduğu en etkin dil öğretim aracıdır. Bu şekilde öğrencilerimizin, audio-visual (görsel-işitsel) dil öğretimiyle yıl sonu için hedeflenen dil düzeyine daha kolay  ulaşmaları sağlanmaktadır

  10. SINIFLAR:

  1. sınıflarda  öğrenim gören öğrencilerimizin yıl sonunda B2 (Upper-Intermediate) düzeyine ulaşmaları hedeflenmektedir. Yukarıda belirtilen düzeye öğrencilerimizi ulaştırmaya son derece yeterli ELTkitapları ve materyalleri (CD, Classware, Workbook vb.) sene başında titizlikle seçilmiştir.

  Ayrıca Cambridge CELA sınavlarına hazırlık maksadıyla öğrencilerimize PET eğitimi verilmektedir. Öğrencilerimizin konuşma becerilerini geliştirmek amacıyla da Speaking (Konuşma) dersi saati tahsis edilmiştir.

  Smartboard (akıllı tahta) ile yapılan dil eğitimi, okulumuzun başvurduğu en etkin dil öğretim aracı olarak uygulanmaktadır. Bu şekilde öğrencilerimizin, audio-visual (görsel-işitsel) dil öğretimiyle yılsonu hedeflenen dil düzeyine daha kolay bir şekilde ulaşmaları sağlanmaktadır.

  11. SINIFLAR:

  1. sınıflarda öğrenim gören öğrencilerimizin yılsonunda B2 (upper-int) düzeyini pekiştirmiş olmaları hedeflenmektedir. Öğrencilerimizin B2 düzeyinde en yüksek bilgilere sahip olmalarını sağlayacak son derecece yeterli, seçkin ELT kitapları ve materyalleri (CD, classware, wordbook) titizlikle seçilmiştir.

  Ayrıca Cambridge CELA sınavlarına hazırlık amacıyla öğrencilerimize FCE eğitimi verilmektedir. Öğrencilerimizin konuşma becerilerini geliştirmek amacıyla da Speaking (Konuşma) dersi saati ayrılmıştır.

  Smartboard (akıllı tahta) ile yapılan dil eğitimi, okulumuzun başvurduğu en etkin dil öğretim aracıdır. Bu şekilde öğrencilerimizin, audio-visual (görsel-işitsel)  dil öğretimiyle yıl sonu için hedeflenen dil düzeyine daha kolay bir şekilde ulaşmaları sağlanmaktadır.

  12. SINIFLAR:

  1. sınıflarda, öğrenim gören öğrencilerimizin yıl sonunda CI (Advanced ‘İleri Düzey’) düzeyini pekiştirmiş olmaları hedeflenmektedir. Bu düzeye öğrencilerimizi ulaştırmaya son derece yeterli ELTkitapları ve materyalleri (CD, Classware, Workbook vb.) sene başında titizlikle seçilmiştir.

  ÖZEL EVRENSEL KOLEJ/FEN LİSESİ İNGİLİZCE DERSİ KURLARININ CEFR (COUNCIL OF EUROPE’S COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCES FOR LANGUAGES) DİL KRİTELERİNE GÖRE ULAŞACAKLARI DÜZEYLER

  İSESİ İNGİLİZCE DERSİ KURLARININ CEFR (COUNCIL OF EUROPE’S COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCES FOR LANGUAGES) DİL KRİTELERİNE GÖRE ULAŞACAKLARI DÜZEYLER

  SINIFI

  KURU

  CEFR DÜZEYİ

   

  HAZIRLIK

  -

  A1 (ELEMENTARY)

  A2 (PRE-INTERMEDIATE)

  B1 (INTERMEDIATE)

  9

  A

  B1 (INTERMEDIATE)

  9

  B

  A2 (PRE-INTERMEDIATE)

  10

               -

  B2 (UPPER-INTERMEDIATE)

  11

  -

  B2 (UPPER-INTERMEDIATE)

  12

  -

  C1 (ADVANCED)

                       

                                                                Kolej/Fen Lisesi  İngilizce Bölüm Başkanlığı

 • ÖZEL EVRENSEL OKULLARINDA HAZIRLIK, 9. 10. 11. VE 12. SINIFLARINDA ÖĞRETİLEN İKİNCİ YABANCI DİL ALMANCANIN ÖĞRETIMINDE ESAS ALDIĞIMIZ BAŞLICA İLKELER

  Okulumuzda Almanca ikinci yabancı dili olarak büyük bir öneme sahiptir. Bu sayede öğrencilerimiz Almanca'yı; hem Türkçeyle hem de İngilizceyle bezerlikleri ve farklılıkları ile kolaylıkla öğrenebilmektedirler.

  Özellilikle İngilizce ve Almanca'nın birbirine olan yakınlığı, Almanca'da var olan kelime ve dil bilgisi yapılarının anlaşılmasına yardımcı olmaktadır. Bildiklerinin sayesinde bilinmeyeni keşfederek öğrenmek, öğrencilerimize hem cesaret vermekte hem de geri planda -eğer varsa- yabancı dile karşı daha önceden oluşmuş önyargıyı da yok etmektedir. Bu nedenle 2. yabancı dil derslerimizde öncelikle anlama ve konuşma ön plandadır. Öğrencilerimiz Dilbilgisini ve kurallarını hiç farkında olmadan öğrendikleri kalıp ve sözcüklerden dolaylı olarak almaktadırlar. Bu sayede daha yeni öğrenmeye başladıkları ikinci bir yabancı dili hemen anlıyor ve konuşuyor olabilmek onlara fonksiyonel olarak etkili bir isteklendirme sağlamaktadır. Bu da, taktir edildiği gibi, derslerimizin kalitesini ve verimliliğini artırmada çok etkili olmaktadır.

  Derslerimizde dilin önemli yapılarının verilmesi ve bunların aktif şekilde pekiştirilmesi yanında, daha çok dili öğrenilen ülkenin kültürünün ve iletişim becerisinin de ön plana çıkarmak hedeflerimiz arasındadır. Zira kültürüne ve toplum yapısına uzak ve yabancı kaldığımız bir dili öğrenmek hem zordur hem de söz konusu yöntem kullanılmadan öğrenilen bir yabancı dilin kalıcı bir hafızaya yerleşemediği bazı otoritelerce de kabul edilmektedir .

  Alman dilini ve kültürünü daha aktif öğretebilmek ve öğrencilerinin teoride öğrendikleri bilgileri günlük yaşamlarında da uygulamalarını mümkün kılabilmek adına, okulumuz Almanca öğretmenleri Alman Kültür Merkezi ile işbirliği içerisinde faaliyetler ve uygulamalar gerçekleştirmektedirler. Bir şehir turu, Alman Kültür Merkezindeki bir gösterime katılım veya Alman kültürünü yansıtan mekânlara yapılması planlanan ve gerçekleştirilen geziler çok etkili olmaktadır.

  Derslerimiz öğrenci merkezli olup, globalleşmenin derin etkisiyle, aktüel anlamda yakın ve şimdiki tarihi olgulara karşı yüksek bir duyarlılıkla işlenmektedir.

  Almanca dersi, öğrencilerimize dil ile ilgili yapıların ve uygun sözcüklerin öğrenimi için yeni sözcük dağarcığının kavranılması (örneğin, sözcük ve sözcük gruplarının alan ve sıralarına göre sınıflandırılması) gibi metnin kavranılmasını (örneğin, metnin bölümlerine ayrılması) da kolaylaştıran öğrenme stratejilerini kazandırmaktadır. Amaç, öğrencilerimizin dili olabildiğince bağımsız, otonom ve yaratıcı bir biçimde kullanmasına yardımcı olmak ve böylece başka alanlarda da uygulanabilen çalışma ve öğrenme tekniklerini kazandırmaktır. Almanca dersinde özellikle araçları kullanma becerisinin kazandırılması da büyük önem taşımaktadır. Hedef olan, araç kullanımı ve farklı branşları birbiriyle ilişkilendirebilen dersler, internet kullanımı ile proje çalışmalarının yapılmasına olanak sağlar. Internet kullanımı ve internet üzerinden farklı kişilerle iletişim kurmak ve oradaki bilgiye ulaşmak da proje çalışmaları bağlamında değerlendirilir. Günümüzün modern elektronik araçları, hem özel hayatımızda hem de iş hayatımızda oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu nedenle ister diğer ülkelerle ilişki kurma (elektronik mektup projeleri), bilgi alma ve bu bilgileri değerlendirmede (internet taraması ve veri bankalarının kullanımı), ister öğrencinin kendi yapmış olduğu çalışma sonuçlarını sunmada olsun, derste bu araçlara mutlaka yer verilmektedir.

  Lise sınıflarımızda ikinci yabancı dil dersinde temel araç ders kitabıdır. Bunun yanında, ders kitabındaki konulara göre seçilmiş sözcük ve yapıların bulunduğu okuma metinleri ya da basit düzeyde okuma kitapları (lektürler) derste kullanılmaktadır. Böylece öğrenimlerinin ileriki yıllarında öğrenciler ders kitabından bağımsız, dil ve içerik yönünden daha farklı metinleri okuyabilecek duruma gelmektedirler.

  Öğrencilerimizin Almanca öğrenme isteği ve okuma sevincini artıracak ve onların yaşına hitap edecek yayınlardan oluşan bir bölüm kitaplığımız ve okul kütüphanemiz her an öğrencilerimizin hizmetine açıktır.

 • Türkiye her geçen gün, bilişim konusunda güçlü bir dünya ülkesi olma yolunda adımlar atıyor. Bu durumda da Türkiye'nin öğrencilerine, onları geleceklerine ve küreselleşen dünyadaki rollerine hazırlayabilmek için uygun bir Bilişim Teknolojileri (BT) müfredatı vermenin önemi, her geçen gün artmaktadır.